E ganz léiwe MERCI un d'Reichling Twins fir hiir Enerstëtzung

E ganz léiwe MERCI un d'Reichling Twins fir hiir Enerstëtzung

Lex, Laurent, 
léif Veloskolleegen, 
léif Sponsoren a Partner,

Cycling for Health seet iech alleguer villmools MERCI fir déi flott Idee vum "Taste on wheels" an dee groussen Don deen där eis gemaach hud... Mär freeën eis elo schon op e " remake 2019"